Untitled Document
Statut Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej Diecezji Tarnowskiej

Artykuł 1

Zasady ogólne

§ 1. Organem koordynującym wszelkie działania dotyczące muzyki kościelnej w diecezji jest Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
Na czele Wydziału stoi Dyrektor mianowany przez Biskupa Tarnowskiego.
§ 2. Wydziałowi Muzyki Kościelnej podlegają następujące jednostki organizacyjne:

 1. Diecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej
 2. Diecezjalna Szkoła Organistowska
 3. Chłopięcy Chór Katedralny "Pueri Cantores Tarnovienses"
 4. Dziewczęcy Chór Katedralny "Puellae Orantes"

§ 3. Wydział Muzyki Kościelnej jest organem kierującym dla Diecezjalnej Szkoły organistowskiej i organem nadzorującym dla Chłopięcego i Dziewczęcego Chóru Katedralnego.

§ 4. Dyrektora Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej, dyrektora Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej i dyrygentów Chórów Katedralnych, a także ich zastępców mianuje Biskup Tarnowski.

§ 5. Diecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej jest organem wykonawczym Wydziału Muzyki Kościelnej, oraz ciałem doradczym Biskupa Tarnowskiego w sprawach muzyki kościelnej.

§ 6. Komisja jest powoływana przez Biskupa Tarnowskiego na okres pięciu lat. Członków Komisji rekomenduje Dyrektor Wydziału Muzyki Kościelnej.

§ 7. Komisji przewodniczy Dyrektor Wydziału Muzyki Kościelnej, mianowany przez Biskupa Tarnowskiego.

Artykuł 2

Struktura, skład i zadania Komisji

§ 1. Celem Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej jest podejmowanie wszelkich działań podyktowanych troską o należyty stan muzyki kościelnej w świątyniach diecezji, oraz czuwanie nad przestrzeganiem i realizacją przepisów Kościoła dotyczących muzyki kościelnej, zarówno w obrzędach liturgicznych jak i w innych muzycznych przedsięwzięciach we wnętrzach sakralnych.

§ 2. Diecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej posiada następującą strukturę:

 1. Zarząd
 2. Podkomisja ds. organistowskich
 3. Podkomisja ds. chórów, schol, kantorów i psałterzystów
 4. Podkomisja ds. budownictwa organowego

§ 3. W skład Zarządu wchodzą:

 1. Przewodniczący Zarządu, którym jest każdorazowy Dyrektor Wydziału Muzyki Kościelnej
 2. Przewodniczący podkomisji ds. organistowskich
 3. Przewodniczący podkomisji ds. chórów, schol, kantorów i psałterzystów
 4. Przewodniczący podkomisji ds. budownictwa organowego
 5. Sekretarz

§ 4. Funkcję przewodniczących poszczególnych podkomisji pełnią osoby wskazane przez Przewodniczącego Zarządu, które wyrażą zgodę na pełnienie funkcji.

§ 5. W skład każdej podkomisji wchodzą: przewodniczący i przynajmniej 3 członków, wytypowanych przez przewodniczącego spośród członków Komisji Muzyki Kościelnej, którzy wyrażą zgodę na członkostwo w podkomisji.

§ 6. Zarząd przyjmuje, rozpatruje i rozstrzyga wzajemne sporne sprawy zaistniałe pomiędzy organistami i rządcami parafii. Od decyzji Zarządu stronom przysługuje prawo odwołania się w trybie nadzwyczajnym do Biskupa Tarnowskiego.

§ 7. Do zadań podkomisji ds. organistowskich należy:

 1. organizowanie rekolekcji, dni skupienia i kursów szkoleniowych dla organistów
 2. organizowanie Festiwalu Organistów Diecezji Tarnowskiej
 3. współpraca z redakcjami kwartalnika Hosanna i rocznika Maestro
 4. sporządzenie i aktualizowanie ewidencji organistów diecezji tarnowskiej

§ 8. Do zadań podkomisji ds. chórów, schol, kantorów i psałterzystów należy:

 1. organizowanie okresowych przeglądów (festiwali) chórów, schol liturgicznych i orkiestr dętych diecezji tarnowskiej
 2. organizowanie w miarę potrzeby kursów szkoleniowych dla dyrygentów
 3. organizowanie kursów dla psałterzystów
 4. sporządzenie i aktualizowanie ewidencji chórów, schol i orkiestr
 5. współpraca z redakcjami kwartalnika Hosanna i rocznika Maestro

§ 9. Do zadań podkomisji ds. budownictwa organowego należy:

 1. wizytowanie organów w parafiach diecezji tarnowskiej i sporządzenie ich dokumentacji
 2. zatwierdzanie projektów nowych, bądź remontowanych lub rekonstruowanych organów
 3. dokonywanie odbioru nowo wybudowanych, wyremontowanych bądź zrekonstruowanych organów
 4. współpraca z redakcjami kwartalnika Hosanna i rocznika Maestro

§ 10. W skład Podkomisji ds. organistowskich wchodzą:

 1. Dyrektor Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej - z urzędu
 2. Organista Bazyliki Katedralnej w Tarnowie - z urzędu
 3. pięciu organistów wskazanych przez Przewodniczącego Komisji Muzyki Kościelne, reprezentujących główne rejony diecezji tarnowskiej: Tarnów, Bochnia, Limanowa, Mielec, Nowy Sącz.

Artykuł 3

Postanowienia końcowe

§ 1. W posiedzeniu Komisji, które zwoływane jest przez Przewodniczącego co najmniej raz w roku, winni uczestniczyć wszyscy jej członkowie. Sekretarz Zarządu sporządza protokół z posiedzeń Komisji, który podpisuje Przewodniczący i wszyscy członkowie.

§ 2. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje honorowo i nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.

§ 3. Komisja kończy swą działalność z upływem kadencji.


Tarnów, 4 kwietnia 2006 r.

ks. dr Adam Nita
Kanclerz

+ Wiktor Skworc
BISKUP TARNOWSKI

 

 

(c) 2006-2011 by Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie      1024 x 768     IE 6.0 created by ARTI 2000