Statut Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej Diecezji Tarnowskiej

Artykuł 1

Zasady ogólne

§ 1.

Organem koordynującym wszelkie działania dotyczące muzyki kościelnej w diecezji jest Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
Na czele Wydziału stoi Dyrektor mianowany przez Biskupa Tarnowskiego.

§ 2.

Wydziałowi Muzyki Kościelnej podlegają następujące jednostki organizacyjne: 

 1. Diecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej
 2. Diecezjalna Szkoła Organistowska
 3. Chłopięcy Chór Katedralny "Pueri Cantores Tarnovienses"
 4. Dziewczęcy Chór Katedralny "Puellae Orantes"

§ 3.

Wydział Muzyki Kościelnej jest organem kierującym dla Diecezjalnej Szkoły organistowskiej i organem nadzorującym dla Chłopięcego i Dziewczęcego Chóru Katedralnego. 

§ 4.

Dyrektora Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej, dyrektora Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej i dyrygentów Chórów Katedralnych, a także ich zastępców mianuje Biskup Tarnowski. 

§ 5.

Diecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej jest organem wykonawczym Wydziału Muzyki Kościelnej, oraz ciałem doradczym Biskupa Tarnowskiego w sprawach muzyki kościelnej. 

§ 6.

Komisja jest powoływana przez Biskupa Tarnowskiego na okres pięciu lat. Członków Komisji rekomenduje Dyrektor Wydziału Muzyki Kościelnej. 

§ 7.

Komisji przewodniczy Dyrektor Wydziału Muzyki Kościelnej, mianowany przez Biskupa Tarnowskiego.

Artykuł 2

Struktura, skład i zadania Komisji

§ 1.

Celem Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej jest podejmowanie wszelkich działań podyktowanych troską o należyty stan muzyki kościelnej w świątyniach diecezji, oraz czuwanie nad przestrzeganiem i realizacją przepisów Kościoła dotyczących muzyki kościelnej, zarówno w obrzędach liturgicznych jak i w innych muzycznych przedsięwzięciach we wnętrzach sakralnych.

§ 2.

Diecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej posiada następującą strukturę:

 1. Zarząd
 2. Podkomisja ds. organistowskich
 3. Podkomisja ds. chórów, schol, kantorów i psałterzystów
 4. Podkomisja ds. budownictwa organowego

§ 3.

W skład Zarządu wchodzą:

 1. Przewodniczący Zarządu, którym jest każdorazowy Dyrektor Wydziału Muzyki Kościelnej
 2. Przewodniczący podkomisji ds. organistowskich
 3. Przewodniczący podkomisji ds. chórów, schol, kantorów i psałterzystów
 4. Przewodniczący podkomisji ds. budownictwa organowego
 5. Sekretarz

§ 4.

Funkcję przewodniczących poszczególnych podkomisji pełnią osoby wskazane przez Przewodniczącego Zarządu, które wyrażą zgodę na pełnienie funkcji.

§ 5.

W skład każdej podkomisji wchodzą: przewodniczący i przynajmniej 3 członków, wytypowanych przez przewodniczącego spośród członków Komisji Muzyki Kościelnej, którzy wyrażą zgodę na członkostwo w podkomisji. 

§ 6.

Zarząd przyjmuje, rozpatruje i rozstrzyga wzajemne sporne sprawy zaistniałe pomiędzy organistami i rządcami parafii. Od decyzji Zarządu stronom przysługuje prawo odwołania się w trybie nadzwyczajnym do Biskupa Tarnowskiego.

§ 7.

Do zadań podkomisji ds. organistowskich należy:

 1. organizowanie rekolekcji, dni skupienia i kursów szkoleniowych dla organistów
 2. organizowanie Festiwalu Organistów Diecezji Tarnowskiej
 3. współpraca z redakcjami kwartalnika Hosanna i rocznika Maestro
 4. sporządzenie i aktualizowanie ewidencji organistów diecezji tarnowskiej

§ 8.

Do zadań podkomisji ds. chórów, schol, kantorów i psałterzystów należy:

 1. organizowanie okresowych przeglądów (festiwali) chórów, schol liturgicznych i orkiestr dętych diecezji tarnowskiej
 2. organizowanie w miarę potrzeby kursów szkoleniowych dla dyrygentów
 3. organizowanie kursów dla psałterzystów
 4. sporządzenie i aktualizowanie ewidencji chórów, schol i orkiestr
 5. współpraca z redakcjami kwartalnika Hosanna i rocznika Maestro

§ 9.

Do zadań podkomisji ds. budownictwa organowego należy:

 1. wizytowanie organów w parafiach diecezji tarnowskiej i sporządzenie ich dokumentacji
 2. zatwierdzanie projektów nowych, bądź remontowanych lub rekonstruowanych organów
 3. dokonywanie odbioru nowo wybudowanych, wyremontowanych bądź zrekonstruowanych organów
 4. współpraca z redakcjami kwartalnika Hosanna i rocznika Maestro

§ 10.

W skład Podkomisji ds. organistowskich wchodzą:

 1. Dyrektor Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej - z urzędu
 2. Organista Bazyliki Katedralnej w Tarnowie - z urzędu
 3. pięciu organistów wskazanych przez Przewodniczącego Komisji Muzyki Kościelne, reprezentujących główne rejony diecezji tarnowskiej: Tarnów, Bochnia, Limanowa, Mielec, Nowy Sącz.

Artykuł 3

Postanowienia końcowe

§ 1.

W posiedzeniu Komisji, które zwoływane jest przez Przewodniczącego co najmniej raz w roku, winni uczestniczyć wszyscy jej członkowie. Sekretarz Zarządu sporządza protokół z posiedzeń Komisji, który podpisuje Przewodniczący i wszyscy członkowie.

§ 2.

Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje honorowo i nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.

§ 3.

Komisja kończy swą działalność z upływem kadencji.


Tarnów, 4 kwietnia 2006 r.

+ Wiktor Skworc - BISKUP TARNOWSKI
ks. dr Adam Nita - Kanclerz

Wydział Muzyki Kościelnej - ul. Legionów 13, 33-100 Tarnów, tel. 14-632-05-84, e-mail: muzyka@diecezja.tarnow.pl